Nền kinh tế của Mỹ là một nền kinh tế hỗn hợp phát triển cao. Đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP đánh giá. Mỹ luôn cho những chính sách thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài và sau đó có thể định cư Mỹ

Cơ hội phát triển nghề nghiệp khi định cư Mỹ
 1. Số tiền đầu tư:
 • Định cư Mỹ diện đầu tư phải đầu tư ít nhất 1.000.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại mới tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công nhân Hoa Kỳ. Một trường hợp ngoại lệ tồn tại nếu nhà đầu tư nhập cư đầu tư vốn của mình vào một doanh nghiệp thương mại mới hoạt động chủ yếu và tạo công ăn việc làm trong một khu vực lao động mục tiêu. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư nhập cư phải đầu tư tối thiểu 500.000 đô la Mỹ vốn.
 • Điều này có nghĩa là giá thị trường hiện tại, bằng đô la Mỹ, của vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư định cư Mỹ phải ít nhất là $ 1,000,000, hoặc $ 500,000 nếu đầu tư vào một khu vực việc làm mục tiêu.
 • Một nhà đầu tư nhập cư có thể đa dạng hoá đầu tư của mình thông qua danh mục các doanh nghiệp hoặc dự án, nhưng chỉ khi số tiền đầu tư tối thiểu được đặt trong một doanh nghiệp thương mại mới. Trong trường hợp đó, cần phải chứng minh được mức độ hội đủ điều kiện (ví dụ như mức đầu tư tối thiểu, bằng chứng về đầu tư có nguy cơ, và tạo việc làm) đối với mỗi tổ chức tạo việc làm vào thời điểm đó nộp đơn.
 • Đối với các nhà đầu tư trung tâm không thuộc khu vực, vốn có thể được triển khai vào một danh mục các doanh nghiệp 100%, miễn là tất cả vốn được triển khai thông qua một doanh nghiệp thương mại và tất cả các việc làm được tạo trực tiếp trong doanh nghiệp thương mại đó hoặc thông qua danh mục các doanh nghiệp nhận được vốn thông qua doanh nghiệp thương mại.
 • Ví dụ, trong một khu vực mà số tiền đầu tư tối thiểu là 1.000.000 đô la, nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể đáp ứng các quy định bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại triển khai khoản đầu tư 600.000 đô la Mỹ cho một doanh nghiệp mà doanh nghiệp thương mại hoàn toàn sở hữu và 400.000 đô la đầu tư hướng tới một doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp thương mại hoàn toàn sở hữu. Trong ví dụ này, hai doanh nghiệp hoàn toàn sở hữu sẽ phải tạo ra tổng cộng 10 việc làm mới giữa họ. Tuy nhiên, nhà đầu tư trung tâm khu vực không thuộc khu vực có thể không đủ tiêu chuẩn bằng cách đầu tư 600.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại và 400.000 đô la Mỹ trong một doanh nghiệp thương mại riêng biệt, vì đây không phải là một doanh nghiệp thương mại hoàn toàn thuộc sở hữu của một doanh nghiệp thương mại.
 • Trong bối cảnh trung tâm khu vực, nơi có thể đếm được việc làm gián tiếp, doanh nghiệp thương mại có thể tạo việc làm gián tiếp thông qua nhiều khoản đầu tư vào các công ty con hoặc các đơn vị không liên quan, nhưng nhà đầu tư trung tâm khu vực không thể đủ điều kiện bằng cách đầu tư trực tiếp vào nhiều tổ chức đó. Thay vào đó, vốn của nhà đầu tư trung tâm khu vực vẫn phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại đơn lẻ, sau đó có thể triển khai vốn cho nhiều đơn vị tạo việc làm miễn là danh mục đầu tư của các doanh nghiệp hoặc dự án có thể tạo ra số công việc cần thiết.
 1. Nguồn vốn hợp pháp:
 • Nhà đầu tư định cư Mỹ phải chứng minh bằng sự vượt trội của bằng chứng cho thấy vốn đầu tư hoặc chủ động trong quá trình đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới đã đạt được bằng các phương tiện hợp pháp. Bất kỳ tài sản nào được mua trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phương tiện bất hợp pháp, chẳng hạn như hoạt động tội phạm, không được coi là vốn. Khi xác lập vốn được mua lại bằng các phương tiện hợp pháp, nhà đầu tư nhập cư phải cung cấp bằng chứng chứng minh nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp của mình.
 • Là bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp, yêu cầu của nhà đầu tư nhập cư phải được đi kèm, nếu có thể, bằng cách:
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài;
 • Doanh nghiệp, công ty hợp danh, hoặc bất kỳ tổ chức nào khác dưới bất kỳ hình thức nào đã nộp ở bất kỳ quốc gia hoặc chi nhánh nào của bất kỳ khoản hoàn trả nào được mô tả trong danh sách này và các khai thuế cá nhân, bao gồm thu nhập, nhượng quyền thương mại, bất động sản (cho dù là thực, cá nhân, vô hình) các tờ khai thuế khác dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 5 năm, với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền về thuế nào trong hoặc ngoài nước Hoa Kỳ bởi hoặc thay mặt nhà đầu tư di dân;

  Bạn cần phải có đủ vốn để đầu tư tại đây
 • Bằng chứng xác định bất kỳ (các) nguồn vốn khác
 • Các bản sao của bản án hoặc bằng chứng của tất cả các hành động dân sự hoặc hình sự đang chờ xử lý của chính phủ, các thủ tục hành chính của chính phủ, và bất kỳ hành động dân sự cá nhân nào (bao gồm hoặc chưa xét xử) liên quan đến phán quyết tiền bạc đối với nhà đầu tư nhập cư từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài nước Mỹ trong quá khứ 15 năm.
 • Nhà đầu tư định cư Mỹ phải nộp bằng chứng xác định bất kỳ nguồn vốn nào khác. Những bằng chứng như vậy có thể bao gồm:
 • Các báo cáo thường niên của công ty, liên danh, hoặc các doanh nghiệp khác;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 • Bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận cho vay hoặc thế chấp, hối phiếu, thỏa thuận an ninh, hoặc bằng chứng vay khác được bảo đảm bởi tài sản riêng của nhà đầu tư nhập cư, không phải là tài sản của doanh nghiệp thương mại mới và mà chủ đầu tư định cư Mỹ là cá nhân và chủ yếu chịu trách nhiệm pháp lý ;
 • Bằng chứng về thu nhập như bảng kê thu nhập hoặc thư từ các nhà tuyển dụng hiện tại hoặc trước khi nêu rõ nhà đầu tư nhập cư làm việc cho công ty và thu nhập của nhà đầu tư nhập cư trong thời gian làm việc bao nhiêu;
 • Các dụng cụ quà tặng ghi lại quà tặng cho nhà đầu tư di dân;
 • Bằng chứng, không phải là khai thuế, về việc nộp thuế thu nhập cá nhân, chẳng hạn như báo cáo thuế thu nhập cá nhân hoặc giấy chứng nhận thanh toán, như sau:
 • Lương và tiền lương;
 • Thu nhập từ lao động, dịch vụ, hoạt động kinh doanh;
 • Thu nhập hoặc tiền bản quyền từ các sách, bài báo, ảnh chụp hoặc các nguồn khác đã xuất bản;
 • Thuế tài nguyên hoặc thu nhập từ các sáng chế hoặc các quyền đặc biệt;
 • Lãi, cổ tức và tiền thưởng;
 • Thu nhập cho thuê;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản;
 • Bất kỳ thu nhập ngẫu nhiên hoặc thu nhập chịu thuế khác do phòng tài chính liên quan xác định;
 • Bằng chứng về quyền sở hữu tài sản, bao gồm tài liệu mua bán tài sản; hoặc là
 • Bằng chứng xác định bất kỳ nguồn vốn nào khác.
 1. Vùng làm việc Nhắm mục tiêu

– Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) là một khu vực nông thôn hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Một khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực nào không nằm trong khu vực thống kê đô thị hoặc ranh giới bên ngoài của một thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên. Một khu vực thất nghiệp cao là một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150 phần trăm của tỷ lệ trung bình quốc gia.

– Quốc hội đã quy định một khoản đầu tư giảm trong một khu vực lao động mục tiêu nhằm khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu kinh doanh và tạo việc làm trong những lĩnh vực có nhu cầu lớn nhất. Đối với số vốn đầu tư thấp hơn để áp dụng, doanh nghiệp thương mại mới mà người nhập cư đầu tư hoặc cơ quan tạo việc làm thực tế phải hoạt động chủ yếu trong khu vực việc làm mục tiêu.

– Một doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu kinh doanh ở những nơi thường xuyên, có hệ thống và liên tục cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ hỗ trợ tạo việc làm. Nếu doanh nghiệp thương mại mới cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó ở nhiều địa điểm, nó sẽ chủ yếu kinh doanh tại địa điểm có liên quan nhất đến việc tạo ra việc làm.

Mỹ luôn là vùng đất nhiều hứa hẹn