Các bước để hoàn thiện thủ tục xin visa EB5

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, được gọi là “EB-5“, được tạo ra bởi Quốc hội vào năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nhập cư bằng cách tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới hoặc đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn. Có 10.000 người nhập cư thị thực EB-5 mỗi năm. Vào năm 1992 và thường được cho phép lại, 3000 thị thực EB-5 cũng dành cho các nhà đầu tư trong các Trung tâm Khu vực do USCIS chỉ định dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Có hai con đường riêng biệt EB-5 cho một nhà đầu tư nhập cư để có được chỗ ở vĩnh viễn hợp pháp cho bản thân họ và gia đình họ – Chương trình cơ bản và Chương trình Thí điểm Trung tâm Khu vực. Cả hai chương trình đều yêu cầu người nhập cư phải đầu tư vốn từ $ 500,000 đến $ 1,000,000 (tùy thuộc vào việc đầu tư vào Khu vực Việc làm Nhắm mục tiêu [TEA] hay không) trong một doanh nghiệp thương mại mới nằm ở Hoa Kỳ. TEA được định nghĩa theo luật là “một khu vực nông thôn hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ít nhất 150 phần trăm trung bình toàn quốc.”

Chương trình đầu tư EB5 thu hút sự chú ý của nhiều doanh nhân

Doanh nghiệp thương mại mới phải tạo ra hoặc bảo toàn 10 việc làm toàn thời gian để đủ tiêu chuẩn công nhân Hoa Kỳ trong vòng hai năm (hoặc trong những trường hợp nhất định, trong một khoảng thời gian hợp lý sau thời hạn hai năm) của việc nhập cư của người nhập cư vào Hoa Kỳ với tư cách là Người Thường Trú Nhân Có Điều Kiện (CPR).

  1. Khiếu nại / Quy trình đăng ký:
  • Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Người nước ngoài Doanh nhân

Sau khi chấp thuận đơn I-526, một trong hai:

  • Mẫu Đơn I-485, Đơn Xin Đăng Ký Vĩnh Viễn hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng, với USCIS để điều chỉnh tình trạng cho một thường trú nhân có điều kiện ở Hoa Kỳ
  • Gửi DS-260, Đơn xin cấp thị thực nhập cư và Đăng ký người nước ngoài, với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xin visa EB-5 ở nước ngoài để xin nhập học vào Hoa Kỳ.
  • Sau khi chấp thuận đơn I-485 hoặc khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ với thị thực nhập cư EB-5, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình phái sinh sẽ được cấp phép thường trú có điều kiện trong thời gian 2 năm.
  • Loại bỏ điều kiện: Mẫu đơn I-829, Đơn của Doanh nhân loại bỏ điều kiện về tình trạng thường trú, trong thời hạn 90 ngày trước ngày kỷ niệm lần thứ hai của nhà đầu tư EB-5 nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện.
  • Nếu USCIS phê duyệt bản kiến nghị này, điều kiện sẽ bị loại khỏi tình trạng thường trú hợp pháp của nhà đầu tư EB-5 và bất kỳ người phụ thuộc nào.
Mẫu đơn xin visa
  • Mẫu I-526 Đơn xin Doanh nhân người nước ngoài:
Yêu cầu

 

 

Tài liệu hỗ trợ (Bằng chứng) *
– Doanh nghiệp thương mại mới

 

–         Bằng chứng rằng bạn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới “vì lợi nhuận”, một doanh nghiệp thương mại:

 

·        Được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990

·        Được thành lập vào hoặc trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, đó là:

§  Đã mua và doanh nghiệp hiện tại được cơ cấu lại hoặc sắp xếp lại theo cách mà kết quả doanh nghiệp thương mại mới

§  Mở rộng thông qua việc đầu tư để ít nhất tăng 40 phần trăm trong giá trị ròng hoặc số nhân viên xảy ra

–         Bằng chứng, nếu có, rằng doanh nghiệp thương mại mới đã được thành lập, và nếu bạn tìm kiếm đủ điều kiện theo số tiền đầu tư giảm, bằng chứng về khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA). Để định nghĩa TEA và thông tin về số tiền đầu tư, xem Giới thiệu về phân loại Visa EB-5.

–         Quản lý Doanh nghiệp Thương mại Mới

 

 

Bằng chứng rằng bạn đang hoặc sẽ tham gia quản lý doanh nghiệp thương mại mới (thông qua việc kiểm soát quản lý hàng ngày hoặc thông qua xây dựng chính sách).
–         Đầu tư

 

·        Bằng chứng rằng bạn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số vốn yêu cầu (1 triệu đô la hoặc, nếu đầu tư đủ tiêu chuẩn nằm trong TEA, 500.000 đô la).

 

·        Bằng chứng cho thấy vốn đầu tư đã đạt được bằng các phương tiện hợp pháp. Đơn phải được đi kèm, nếu có thể, bằng cách:

 

·        Hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài;

·        Công ty, quan hệ đối tác (hoặc tổ chức khác), và các bản khai thuế cá nhân, hoặc các tờ khai thuế khác dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 5 năm, với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền về thuế nào trong hoặc ngoài nước Mỹ bởi bạn hoặc cho bạn;

·        Bằng chứng xác định bất kỳ nguồn vốn nào khác

·        Các bản sao của bản án hoặc bằng chứng về tất cả các hành động dân sự hoặc hình sự đang chờ giải quyết, các thủ tục hành chính của chính phủ và bất kỳ hành động dân sự cá nhân nào (trong thời gian chưa giải quyết hoặc khác) liên quan đến phán quyết về tiền bạc đối với bạn từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài nước Mỹ trong vòng 15 năm.

Tạo việc làm

 

Bằng chứng là doanh nghiệp thương mại mới sẽ tạo ra ít nhất 10 vị trí toàn thời gian cho các nhân viên đủ điều kiện. Nếu nhân viên cần thiết chưa được tuyển dụng, bạn cần phải trình một kế hoạch kinh doanh tổng thể cho thấy rằng, do tính chất và quy mô dự kiến của doanh nghiệp thương mại mới, cần có ít nhất 10 nhân viên đủ tiêu chuẩn.
Bảo quản việc làm – Kinh doanh gặp khó khăn

 

Bằng chứng rằng số lượng nhân viên hiện có đang hoặc sẽ được duy trì ở mức không ít hơn mức trước khi đầu tư trong thời gian ít nhất là 2 năm. Gửi bản photocopy bản kê khai thuế; Mẫu I-9, xác minh tình trạng hội đủ điều kiện tuyển dụng; hoặc các tài liệu liên quan khác cho nhân viên đủ điều kiện và kế hoạch kinh doanh toàn diện để hỗ trợ cho đơn khởi kiện.

 

Các bước để hoàn thiện thủ tục xin visa EB5

Mẫu I-829 Đơn của Doanh nhân loại bỏ Điều kiện

  • Bạn phải gửi Mẫu I-829 trong thời hạn 90 ngày ngay trước ngày kỷ niệm thứ hai của việc bạn nhập học vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện.
Yêu cầu

 

 

  Tài liệu hỗ trợ (Bằng chứng) *
Đầu tư

 

–         Bằng chứng rằng bạn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Bằng chứng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các bản sao của các tài liệu tổ chức của doanh nghiệp và các tờ khai thuế liên bang.

 

–         Bằng chứng rằng bạn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số vốn cần thiết. Những bằng chứng như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, một báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc bằng chứng xác minh khác.

 

–         Bằng chứng rằng bạn đã duy trì đầu tư của bạn trong doanh nghiệp thương mại mới trong suốt thời gian 2 năm cư trú có điều kiện. Bằng chứng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề sau:

 

·        Hoá đơn, biên lai;

·        Báo cáo của Ngân hàng;

·        Hợp đồng;

·        Giấy phép kinh doanh;

·        Tờ khai thuế thu nhập liên bang hoặc của tiểu bang; và

·        Báo cáo thuế hàng quý của liên bang hoặc tiểu bang.

Tạo việc làm

 

–         Bằng chứng rằng bạn đã tạo ra hoặc sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý 10 việc làm toàn thời gian cho các nhân viên đủ tiêu chuẩn. Những bằng chứng như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 

·        Hồ sơ biên chế

·        Các tài liệu thuế liên quan

·        Mẫu I-9 cho nhân viên.

Bảo quản việc làm – Kinh doanh gặp khó khăn Tài liệu tương tự cho việc tạo việc làm thông qua chương trình đầu tư EB5 được liệt kê ở trên, ngoại trừ bằng chứng phải chứng minh rằng doanh nghiệp thương mại duy trì số lượng nhân viên hiện tại không dưới mức trước khi đầu tư trong thời gian tiếp nhận nhà đầu tư như là một thường trú có điều kiện.
Hãy đến Mỹ để cùng khởi nghiệp và xây dựng một tương lai mới