visa mỹ

Khi một người người nộp đơn EB-5 thành công; họ phải đối mặt với khó khăn trong việc lên kế hoạch cho hệ thống thuế Hoa Kỳ; là tài khoản thu nhập và tài sản trên toàn thế giới. Trong khi các quốc gia gốc nhập cư EB-5 thường loại trừ thu nhập nước ngoài; từ bất kỳ khoản thuế thu nhập nào hoặc có thể đánh thuế công dân dựa trên cư trú.

 • Nghĩa là công dân có thể tránh được thuế bằng cách cư trú ở nơi khác trong một năm. Mỹ yêu cầu người cư trú đóng thuế thu nhập cho tất cả thu nhập của Mỹ ; cũng như thuế bất động sản trên tất cả các cổ phần trên toàn thế giới. Do đó; lập kế hoạch phù hợp; là điều cần thiết cho những người nhập cư EB-5 tuân thủ các yêu cầu về thuế của Mỹ.

Trạng thái thuế của người nhập cư EB-5

eb5

Đối với thuế thu nhập, người nhập cư EB-5 được xem là đối tượng cư trú của Hoa Kỳ trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Nắm giữ một thẻ xanh nhà đầu tư EB-5. Ngày bắt đầu cư trú tại Mỹ có thẻ xanh; là ngày đó trở thành thường trú nhân và có mặt tại Mỹ.

 • Bạn phải vượt qua bài kiểm tra. Để đáp ứng yêu cầu này; nhà đầu tư phải có mặt tại Mỹ trong ít nhất 31 ngày trong năm

 • Bạn phải được coi là cư dân thuế tại Mỹ. Cuộc bầu cử này sẽ áp dụng từ ngày đến; nếu nhà đầu tư đã có mặt tại Hoa Kỳ trong 31 ngày liên tục trong năm bầu cử . Và trong ba phần tư số ngày giữa kỳ đó và kết thúc năm bầu cử.

– Nếu một nhà đầu tư có được thị thực EB-5 trong một năm. Mà người đó cũng sẽ đáp ứng được sự kiểm tra hiện diện đáng kể; thì ngày bắt đầu cư trú sẽ là ngày 1 tháng 1 của năm đó; thay vì ngày cấp thị thực. Nhà đầu tư có thể ở lại Hoa Kỳ trong 183 ngày; mà không trở thành đối tượng cư trú thuế ; nếu người đó có quan hệ gần gũi với nước xuất xứ.

eb-5

Đối với thuế bất động sản nhà đầu tư EB-5 được xem là đối tượng cư trú của Mỹ ; kể từ ngày họ định định ở lại Hoa Kỳ. Điều này được xác định dựa trên bằng chứng từ đơn xin thị thực EB-5; cũng như các yếu tố khác. Chẳng hạn như tần suất đi lại và các kết nối xã hội và gia đình ở Hoa Kỳ. Đối với các nhà đầu tư EB-5; ngày đến Mỹ nói chung sẽ được coi là ngày bắt đầu cư trú thuế Mỹ.

Thuế của nhà đầu tư EB5

– Trước khi chấp nhận với tư cách là cư dân thuế của Mỹ; nhà đầu tư EB-5 sống ở Mỹ được coi là người nước ngoài không cư trú (NRA) . Và chịu sự điều chỉnh của luật thuế Mỹ cũng như bất kỳ thỏa thuận hiệp ước nào ; mà Mỹ có với các nước khác.

eb-5

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

– Trong khi thuế suất có thể được giảm theo các hiệp ước hiện hành. Các NRA phải nộp 30% thuế cho thu nhập; từ bất kỳ nguồn nào của Hoa Kỳ không có hiệu quả liên quan đến một công ty của Hoa Kỳ. Số tiền này khấu trừ từ lương ; và sau đó chuyển vào Kho bạc Mỹ,;và NRA nhận được số dư còn lại là 70%. Điều này có nghĩa là hầu như tất cả các khoản thanh toán được thực hiện cho các NRA; từ các nguồn Mỹ đều phải chịu thuế 30%.

– Người nước ngoài không cư trú; phải chịu thuế bất động sản đối với bất kỳ tài sản nào được tổ chức ở Mỹ; như cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ, vào lúc chết. Trong khi các NRA; phải chịu mức thuế bất động sản 40% như những người nộp thuế khác của Mỹ. Họ chỉ được miễn 60.000 USD giá trị tài sản; mặc dù điều này không phải là trường hợp.  Nếu NRA bắt nguồn từ một quốc gia mà Mỹ có thuế bất động sản hiệp ước…

Kế hoạch thuế

– Các nhà đầu tư EB-5 ; có một khả năng duy nhất để lên kế hoạch cho hệ thống thuế Mỹ ; trước khi nhập cư và ngày bắt đầu cư trú. Bốn chiến lược sau đây rất hữu ích cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này:

 1. Thiết lập một cơ sở tính thuế cao; bằng cách nhận ra sự tăng trưởng vốn trước khi nhập cư. Sau ngày bắt đầu cư trú, bất kỳ việc bán tài sản cố định . Được đánh thuế dựa trên sự chênh lệch giữa giá bán và chi phí mua lại. Tuy nhiên; tài sản được thông qua qua các thế hệ sẽ được giả định có chi phí mua lại thấp và do đó có cơ sở thuế thấp. Để cải thiện cơ sở thuế của mình; một nhà đầu tư EB-5 có thể chuyển quyền sở hữu một tài sản để đổi lấy giá trị thị trường trước khi nhập cư. Ví dụ, nhà đầu tư có thể bán tài sản ; hoặc chuyển nó cho một thành viên trong gia đình.

 2. Công nhận bất kỳ thu nhập nào ngoài Hoa Kỳ trước ngày bắt đầu cư trú. Do số tiền này không phải là khoản phải nộp của Hoa Kỳ; các nhà đầu tư EB-5 có thể chọn để nhận khoản thanh toán ; hoặc trả cổ tức của chương trình hưu trí nước ngoài sớm. Ví dụ như để đẩy nhanh thu nhập đó trước khi nhập cư. Một chiến lược khác là phân phối thu nhập ; và lợi nhuận từ bất kỳ tập đoàn nước ngoài kiểm soát nào trước ngày bắt đầu cư trú. Sau đó chia sẻ lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế.

 3. Bù đắp các khoản thu nhập và lợi tức vốn bằng cách trì hoãn các khoản lỗ ;và chi phí cho đến ngày bắt đầu cư trú. Nếu một nhà đầu tư EB-5; có tài sản có giá trị giảm đáng kể kể từ ngày mua lại. Họ có thể bán chúng như là một đối tượng cư trú của Hoa Kỳ ; và sử dụng các khoản lỗ đó để bù đắp các khoản thuế thu nhập. Tương tự như vậy; nhà đầu tư EB-5 có thể hoãn các khoản thanh toán cho kinh doanh . Và các chi phí cá nhân cho đến sau ngày bắt đầu cư trú và khấu trừ khi nộp thuế thu nhập của Hoa Kỳ.

eb-5

 1. Thiết lập lòng tin của người nước ngoài trước ngày bắt đầu cư trú. Điều này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư EB-5; bởi vì các khoản tín thác này không được coi là tài sản ở Mỹ và do đó không thể bị đánh thuế. Các nhà đầu tư EB-5 cũng có thể hưởng lợi từ chiến lược này. Vì những món quà từ sự tín nhiệm không phải của U-crai sẽ không bị đánh thuế cho các NRA. Do đó, một nhà đầu tư EB-5 có thể loại bỏ tài sản từ nước ngoài ; mà không phải đóng thuế trước ngày bắt đầu cư trú. Tuy nhiên; các nhà đầu tư xem xét chiến thuật này nên ghi nhớ các điều kiện sau:

 • Bất kỳ khoản phân phối nào từ tín quỹ nước ngoài cho một công dân Hoa Kỳ ; hoặc người cư trú phải tuân theo điều luật được gọi là quy tắc ngược lại. Có nghĩa là thu nhập sẽ phải trả lãi trong những năm kể từ khi nó được ủy thác. Ngoài ra; những người thụ hưởng tại Hoa Kỳ phải báo cáo bất kỳ khoản phân phối nào từ một quỹ tín thác nước ngoài làm thu nhập.

 • Lợi nhuận vốn không phân phối thu được do sự tin tưởng ; sẽ phải chịu thuế thu nhập thường xuyên.

 • Các khoản tín dụng được tài trợ trong vòng năm năm kể từ ngày bắt đầu cư trú; được tính thuế như là sự ủy thác của nhà tài trợ. Nghĩa là bất kỳ thu nhập hoặc khấu trừ thuế nào sẽ bị đánh thuế với nhà tài trợ; trong trường hợp này là nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên; điều này tránh được việc áp dụng quy tắc ngược lại . Và bất kỳ yêu cầu báo cáo nào đối với người thụ hưởng . Nó có nghĩa là các khoản phân phối từ ủy thác sẽ bị tính thuế thu nhập ; thay vì phải chịu thuế bất động sản.

Kết luận kế hoạch thuế EB-5

eb-5

– Nhà đầu tư EB-5 cũng phải tính đến luật thuế của quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp; chẳng hạn như thuế thu nhập ở nước sở tại cao hơn ở Mỹ; các chiến lược trên sẽ không hữu ích. Trong trường hợp đó; một nhà đầu tư có thể được lợi từ tư vấn với một luật sư thuế . Để xác định các chiến lược khác để giảm bớt gánh nặng thuế của mình.

– Lập Kế hoạch thuế trước khi nhập cư cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5 cơ hội; để giảm đáng kể thuế thu nhập và bất động sản của họ sau khi đến Mỹ. Tìm hiểu về trạng thái ; và mức thuế suất cho phép các nhà đầu tư lập kế hoạch một cách hiệu quả . Các chiến lược nói trên liên quan đến việc hoãn thanh toán ; và phân phối hoặc chuyển giao quyền sở hữu tài sản.  Để thiết lập cơ sở thuế Mỹ cao có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch đó.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc