di trú mỹ

Để chuẩn bị cho kế hoạch định cư mỹ thì điều quan trọng, không thể thiếu với bạn là mẫu đơn đơn ký định cư . Mẫu đơn I-130 là một mẫu đơn thông dụng nhất và  dùng để làm đơn bảo lãnh cho thân nhân.

Bảo lãnh định cư mỹ theo diện thân nhân gồm có 2 loại.

Loại thứ nhất là Immediate Relative , và loại thứ hai là Family Based Preference.

1.Loại thứ nhất là diện Immediate Relative :

  • là diện bảo lãnh định cư mỹ cho Vợ, Chồng, Con, Cha ; hoặc Mẹ của công dân Hoa Kỳ. và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất đối với những diện bảo lãnh thân nhân khác.

2. Loại thứ hai là Family Based Preference

  • Được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 ưu tiên) :

định cư mỹ

a.Ưu tiên 1 : được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
b.Ưu tiên 2A : được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
c.Ưu tiên 2B :được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.
d.Ưu tiên 3 : được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
e.Ưu tiên 4 : được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

định cư mỹ
Bảo lãnh định cư mỹ theo diện thân nhân được chia ra làm hai phần .

  • Phần thứ nhất : là nộp đơn I-130 cùng với những dự kiện cần thiết đến Sở Di Trú. Sở Di Trú chỉ xem xét hồ sơ có hội đủ dữ kiện chứng minh sự liên hệ gia đình; để được bảo lãnh định cư mỹ hay không. Đơn I-130 được chấp thuận không có nghĩa là “người thừa hưởng” được cấp chiếu khán. Nếu được chấp thuận có nghĩa là những dự kiện nộp vào chứng minh rằng “người thừa hưởng” . Là thân nhân được định nghĩa dưới những điều luật di trú; và họ có thể làm đơn xin chiếu khán di dân.

định cư mỹ

  • Phần thứ hai : là sau khi đơn I-130 được chấp thuận; hồ sơ được chuyển qua cho Lãnh Sự Hoa Kỳ để giải quyết cấp chiếu khán. Sự việc của Lãnh Sự Hoa Kỳ là xem xét sự liên hệ gia đình có thật sự như đã trình bày theo giấy tờ . Và “người thừa hưởng” có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không. Nếu bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh; hồ sơ xin chiếu khán sẽ bị từ chối ngoại trừ hội đủ điều kiện miễn trừ.

định cư mỹ

  • Khi nộp đơn I-130 vào Sở Di Trú, đơn I-130 phải được kèm theo những dự kiện để chứng minh sự liên hệ gia đình. Những giấy tờ cần thiết thứ nhất là khai sinh của “người thừa hưởng ”.  Dù rằng khai sinh không cần thiết để chứng minh sự liên hệ gia đình. Sở Di Trú muốn khai sinh của “người thừa hưởng” ; để Sở Di Trú biết rõ thân thế của “người thừa hưởng”. Điển hình là bảo lãnh theo diện phối ngẫu; khai sinh của người thừa hưởng không cần thiết . Để chứng minh sự liên hệ vợ chồng của hai người; nhưng khai sinh của “người thừa hưởng” phải được nộp chung với đơn I-130. Vì Sở Di Trú muốn biết thân thế của “ người thừa hưởng ”.

định cư mỹ

  • Giấy tờ cần thiết thứ nhì là bằng quốc tịch Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh của “người bảo lãnh” . Những giấy tờ đó dùng để chứng minh “người bảo lãnh” là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Vì chỉ có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân mới được bảo lãnh cho thân nhân.

  • Giấy tờ cần thiết thứ ba là khai sinh và hôn thú. Vấn đề này hơi phức tạp vì luật di trú có phân tích vấn đề liên hệ Cha Con mà không phân tích vấn đề liên hệ Mẹ Con.

Trong trường hợp bảo lãnh định cư mỹ cho Anh Chị Em cùng Mẹ ; (hoặc cùng Cha và Mẹ) . Thì phải có khai sinh của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng” . Khai sanh của hai người sẽ được dùng để chứng minh rằng hai người có cùng một người Mẹ. Trong trường hợp cùng Mẹ khác Cha, giấy tờ chứng minh sự liên hệ gia đình cũng chỉ cần khai sinh của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng ”.