eb-5

Các nhà đầu tư EB-5 luôn muốn hội đủ điều kiện để nhận thẻ xanh EB-5 thông qua việc đầu tư . Và điều hành hoạt động kinh doanh của riêng họ theo chương trình EB-5. Tuy nhiên; không phải ai cũng hiểu rõ về đầu tư theo trung tâm khu vực ; và đầu tư EB-5 tiêu chuẩn. Vậy, tiêu chuẩn EB-5 khác với việc đầu tư theo một Trung tâm Khu vực EB-5 như thế nào ?

Sự khác biệt 1: Tạo việc làm 

Các yêu cầu cơ bản :

   Theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn, nhà đầu tư phải tạo ra 10 công việc mới;  toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ (phải là công dân Mỹ . Hoặc thường trú nhân hợp pháp) trực tiếp sử dụng bởi doanh nghiệp thương mại mới;  mà nhà đầu tư đầu tư. USCIS không yêu cầu tất cả các công việc phải được thực hiện trước khi nộp đơn I-526. Vì có thể chứng minh được, dựa trên kế hoạch kinh doanh với dự báo; sẽ có bao nhiêu việc làm được tạo ra trong thời gian hai năm cư trú có điều kiện. Tuy nhiên; USCIS có thể nghi ngờ các dự báo. Và do đó tốt nhất là có nhiều công việc nhất có thể đã được tạo ra.

eb-5

   Ngoài ra, theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn; nhà đầu tư có thể có được một doanh nghiệp hiện tại . Và không thành công với 10 nhân viên làm việc toàn thời gian; nghĩa là một doanh nghiệp đã mất 20% giá trị thực của nó trong 12-24 tháng trước. Theo kịch bản này; nếu nhà đầu tư duy trì cùng số lượng nhân viên như doanh nghiệp đã có trước khi đầu tư ; của nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư không cần phải tạo ra 10 việc làm mới; nhưng nhà đầu tư  chỉ có thể duy trì tất cả các công việc ; mà tồn tại trước khi mua lại doanh nghiệp.

eb-5

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

   Theo phiên bản trung tâm khu vực của chương trình EB-5, doanh nghiệp thương mại mới mà nhà đầu tư đầu tư không cần phải trực tiếp tuyển dụng lao động. Thay vào đó, doanh nghiệp thương mại mới có thể đầu tư hoặc cho vay tiền cho một doanh nghiệp hoàn toàn không liên quan, tạo ra việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp. Miễn là việc tạo ra tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5, thì điều này sẽ đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Việc tạo việc làm gián tiếp của một doanh nghiệp khác ngoài nhà đầu tư EB-5 chỉ được áp dụng trong chương trình EB-5 của khu vực, không phải theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn.

Tài liệu tạo việc làm

   Theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn, phải lưu giữ hồ sơ rất chi tiết và hồ sơ thời gian. Để 10 công việc mới; toàn thời gian đủ điều kiện theo chương trình EB-5. Họ phải được điền bởi công dân Hoa Kỳ ; hoặc người thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Do đó; USCIS kiểm tra rất chặt chẽ các mẫu di trú I-9 để xác minh cho phép để làm việc tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp một nhân viên trình bày một tài liệu nhập cư giả mạo; USCIS sẽ không tính công việc của nhân viên đó. Do đó; nhà đầu tư EB-5 sẽ phải đầu tư vào những lời khuyên chuyên nghiệp ; trong việc phát triển các thủ tục tuân thủ I-9 . Để đảm bảo các yêu cầu của USCIS.

eb-5

   Theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn; USCIS cũng sẽ kiểm tra chặt chẽ hồ sơ thời gian của nhân viên. Để xác định xem họ làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần. Nếu hồ sơ thời gian không đầy đủ. USCIS có thể từ chối đơn xin không chứng minh rằng tất cả 10 việc làm mới là toàn thời gian.

    Theo chương trình EB-5 của khu vực, loại . Và số lượng tài liệu thay đổi ; tùy thuộc vào phương pháp tạo việc làm của trung tâm khu vực cho dự án nhất định. Một số trung tâm khu vực tính toán việc tạo ra “công việc trực tiếp” ; dựa trên dự báo số lượng nhân viên . Mà người thuê có thể sử dụng cho mỗi foot vuông không gian ; và tùy thuộc vào việc sử dụng không gian thuê.  Như bán lẻ, văn phòng, công nghiệp nhẹ; hoặc nhà kho, trong số những người khác. Số lao động/việc làm kết quả được đưa vào mô hình của nhà kinh tế . Để tính toán các việc làm trực tiếp ; và gián tiếp do lợi ích của việc kinh doanh tiêu thụ hàng hoá ; và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

    Các trung tâm khu vực khác ; xác định việc tạo ra việc làm bằng cách tính tất cả các việc làm gián tiếp; bằng một mô hình kinh tế dựa trên chỉ tiêu. Một ví dụ của điều này là một trung tâm khu vực cho các quỹ đầu tư EB-5; của các nhà đầu tư cho các công ty tư nhân thực hiện các dự án xây dựng quy mô lớn . Con số việc làm được tính bằng cách sử dụng số nhân gấp tổng số tiền chi cho xây dựng ; và /hoặc đổi mới, bao gồm không chỉ các khoản vay của dự án trung tâm khu vực. Mà còn cả các khoản chi tiêu khác; có nguồn gốc từ các nguồn vốn bên ngoài.

eb-5

   Trong phương pháp tạo việc làm gián tiếp dựa vào chi tiêu; việc tính toán việc tạo việc làm đơn giản hơn nhiều. Đó là một vấn đề nhân tổng số tiền chi tiêu của các nhân; theo mô hình kinh tế của người. USCIS có thể muốn xác minh số tiền thực sự chi tiêu theo các điều khoản của dự án.  Nhưng không có đầu để xác định số lượng việc làm trực tiếp được tạo ra; vì chỉ có các công việc gián tiếp trong tính toán.

Sự khác biệt 2: Đầu tư

eb-5

   Trong tất cả các chương trình EB-5; nếu đầu tư được thực hiện ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao được gọi là “Khu vực Việc làm nhắm mục tiêu” (TEA). Khoản đầu tư 500.000 đô la đủ để đủ điều kiện cho nhà đầu tư. Nếu đầu tư được thực hiện trong một khu vực kinh tế mạnh hơn; và không đủ điều kiện như là một TEA. Khoản đầu tư phải là 1 triệu đô la để đủ điều kiện theo bất kỳ chương trình EB-5 nào.

    Nhà đầu tư EB-5 tự định hướng phải chi tiêu toàn bộ 500.000 đô la Mỹ ; hoặc 1 triệu đô-la trước khi nộp đơn khởi kiện I-526. Tùy chọn ký quỹ sẽ có hiệu lực ; chỉ khi có đủ số tiền đủ điều kiện của các quỹ đầu tư sẽ chỉ được chi cho một giao dịch.  Chẳng hạn như mua bất động sản, làm cơ sở kinh doanh ; hoặc để mua một doanh nghiệp hiện tại với giá 1 triệu USD. Trong phần lớn các trường hợp; điều này sẽ không làm việc vì việc thiết lập một doanh nghiệp mới . Thường bao gồm nhiều lần mua nhỏ hơn mặt bằng kinh doanh; hàng tồn kho, các công cụ; thiết bị; xe cộ khác nhau , trong đó doanh nghiệp sẽ bao gồm . Điều này đòi hỏi một thời gian dài hơn để nhà đầu tư đưa đầu tư vào đúng vị trí.

eb-5

   Nhà đầu tư trong chương trình EB-5 của khu vực; thường đặt khoản đầu tư $ 500,000 vào tài khoản ký quỹ với một ngân hàng ngay trước khi nộp đơn I-526. Dựa trên trung tâm khu vực đã thiết lập dự án trước thời hạn;  và điều đó là đủ như các nhà đầu tư đưa các quỹ đầu tư tại chỗ.

>>> Xem tiếp Phần 2 >>>

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc